Tim Strulik
Foto: Tim Strulik / Unsplash

Velferd

Vi forsker på velferd som tjenester, politikk og erfaring
Mange av forskningsgruppens prosjekter kartlegger og analyserer velferd og velferdstjenester på tvers av ulike samfunssektorer, som utdanning, helse, sosialt/barnevern, arbeid, og bolig. Gruppen søker gjennom sin forskning å gi økt innsikt i stabilitet og endring i velferdstjenestene, og av hvordan møtet mellom enkeltmennesker og tjenestene utvikler seg. Mange av våre prosjekter er følgeforskning der vi bidrar aktivt i utviklingsprosesser og tilbakefører produsert kunnskap underveis i utviklingsforløpet. Forskningen gjøres ofte også i et samarbeid med praksisfeltet, de som arbeider som tjenesteytere og de som mottar tjenester. Nordlandsforskning er særlig kjent for et nedenfraperspektiv på velferdstjenester, hvor kunnskap utvikles gjennom nær kontakt med kommuner, ansatte, brukere og interesseorganisasjoner. Derfor er temaer som medvirkning, inkludering/ekskludering, utenforskap, normalitet, likestilling, og makt og tvang, sentral i flere prosjekter.