samisk flagg foto istock

Nasjonalt samisk kompetansesenter (NASAK) – et følgeforskningsprosjekt

Velferd

NASAK hadde oppstartsår i 2022, og forskningsprosjektet skal følge senteret gjennom 2023 og 2024.

Utgangspunktet for følgeforskningsprosjektet er at Bufdir har fått i oppdrag å videreutvikle Regionalt samisk kompetansesenter (RESAK) til å bli et nasjonalt samisk kompetansesenter for kommunalt og statlig barnevern, familievern og krisesentertilbud (NASAK).

Hovedproblemstillingen i forskningsprosjektet er todelt: Hvordan arbeider NASAK for å oppfylle sitt mandat om å styrke kvaliteten på tjenestenes arbeid med samiske barn, voksne og familier? Og: I hvilken grad er NASAK utformet på en hensiktsmessig måte for å oppnå sitt mandat? Evalueringen skal omfatte NASAKs både nasjonale funksjon og tverrfaglighet.

Prosjektet inngår som et delprosjekt i FoU-prosjektet "Utvikle likeverdige og virksomme tiltak mot vold og diskriminering", som Fafo, NOVA, og Nordlandsforskning utfører i samarbeid, på oppdrag for Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet. Se: https://www.fafo.no/prosjekter/aktive-prosjekter/utvikle-likeverdige-og-virksomme-tiltak-mot-vold-og-diskriminering

Oppdragsgiver
Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet (BUFDIR)
Tidsrom
-
Forskere

Del:

FacebookLinkedInTwitter