Bærekraft illustrasjonsbilde. Foto: Karoline O.A. Pettersen
Foto: Karoline O.A. Pettersen

Lokalsamfunn og styring

Forskningsgruppen Lokalsamfunn og styring består av forskere med særlig interesse for lokal og regional planlegging, omstilling og innovasjon, demokrati og styring, så vel som bærekraftig lokal og regional utvikling, folkehelse og «well-being».
I prosjektene våre samarbeider vi med offentlige og private aktører om planlegging og bærekraftig tjenesteproduksjon så vel som lokal og regional nærings-, arbeidsmarkeds- og befolkningsutvikling.

Vi jobber i stor grad med tverrfaglige problemstillinger på ulike geografiske nivåer. Forskningsgruppen har både kvalitativ og kvantitativ forsknings- og utredningskompetanse på tvers av fagdisipliner som sosiologi, geografi, statsvitenskap, antropologi, etnografi, kartografi og demografi. Faglige interesser spenner vidt - fra lokaldemokrati, planlegging og regional utvikling til reiseliv, transport og geopolitikk. Felles er interessen for lokal utvikling i lys av de store samfunnsendringene. Porteføljen vår består blant annet av prosjekter hvor vi jobber med lokal iverksetting av FNs bærekraftsmål, blant annet gjennom å oversette og gi bærekraftsmålene mening i lokale og regionale kontekster. Flere av oss har et særlig perspektiv på distriktskommuner og nordområdene, og vi er også involvert i prosjekter rundt større byer og regioner.

Vår prosjektportefølje spenner fra små oppdragsprosjekter hvor vi samarbeider med en eller få kommuner eller fylkeskommuner til større bidragsprosjekter finansiert av Norges Forskningsråd og Regionale forskningsfond. Flere av våre forskere deltar også i større EU-prosjekter.