Foto: BBC Creative / Unsplash

Evaluering av kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis

Velferd

Nordlandsforskning skal i samarbeid med NTNU Samfunnsforskning og NIFU evaluere "Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis", et nytt tiltak for ledere og ansatte i barnehager, skoler og PP-tjenesten. 

Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis har sitt utgangspunkt i Meld. St. 6 (2019-2020) om tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO. Gjennom kompetanseløftet skal aktører som er nærmest barna - ansatte i barnehage og skole, barnehage- og skoleeiere, ansatte i PP-tjenesten og andre tverrfaglige tjenester i kommunene og fylkeskommunene, få tilgang til kompetanse som forebygger utenforskap, fange opp utfordringer og gi et inkluderende og tilpasset pedagogisk tilbud til alle, inkludert de som har behov for særskilt tilrettelegging. Intensjonen er at en slik kompetanse tett på barn vil komme barna til gode, men også at utfordringer i læringsmiljø og blant enkeltbarn kan løses lokalt slik at behovet for spesialiserte tjenester fra Statped (statlige spesialpedagogiske støttetjenester) reduseres slik at oppgavene til Statped bli tydeligere og mer spisset for barn med varige og omfattende behov.

Formålet med evalueringen er å undersøke organisering, utvikling og måloppnåelse av kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis i kommuner og fylkeskommuner. Videre skal vi gjennom evalueringen se på hvordan praksis i barnehager, skoler og kommuner påvirkes av kompetansehevingen og av endringene i Statpeds tjenestetilbud. Evalueringen skal se om satsingen bidrar til økt kompetanse for målgruppene, og om denne kompetansen kommer tettere på barna og elevene. Gjennom funnene i evalueringen skal kompetanseløftet kunne justeres, noe som innebærer jevnlig datainnsamling, analyse, dialog med oppdragsgiver og rapporteringer fram mot 2025, samt utvikle et relevant kunnskapsgrunnlag for den varige ordningen som trer i kraft fra 2025.

Oppdragsgiver
Utdanningsdirektoratet
Ledes av
NTNU Samfunnsforskning
Tidsrom
-
Forskere
Samarbeidspartnere
Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)

Del:

FacebookLinkedInTwitter