Foto: Marta Anna Løvberg

UrbanMine: Institutionalisation processes in times of circular green transitions

Transformation

Dette forskningsprosjektet ønsker – i samarbeid med kommunale og private aktører – å studere institusjonelle rammer og holdninger til mineralavfall som ressurs.

Det undersøkes hvordan mineralavfall kan gjenbrukes og bli en ressurs for samfunnet. Hvilke hindringer står i veien? Hvilke muligheter ligger åpne? For å få svar på disse spørsmålene, må vi undersøke hvem som er ansvarlig, hvilken rolle forbrukere, politikk og næringsliv har, og hvilke lover og regler som påvirker avfallshåndtering. Kort sagt hva slags institusjon er miljøvennlig avfallshåndtering og hvordan kan mineraler komme inn i en gjenvinningsordning.

Det grønne skiftet krever omstilling mot mindre klimautslipp, og reduksjon av den samlede belastningen på natur og miljø. Begreper som sirkulærøkonomi og «urban mining» er sentrale i tiden og uttrykker et behov for at vi som samfunn må håndtere avfallet vårt på en bedre måte. Hvis avfall kan brukes som råvarer i nye produkter, slipper vi å hente ut nye ressurser fra sårbar natur i distriktene.

Økende søppelproduksjon er ikke bare ressurssløsing og svært arealkrevende, men også et klimaproblem. Ved hjelp av «urban mining» kan bidra til å nå klimamålene, fordi det sparer ressurser. Tradisjonell gruvedrift er konfliktskapende, ressurskrevende og innebærer store naturinngrep. Mens tradisjonell gruvedrift blir stadig mer kostbar, blir gjenvinning mer og mer lønnsomt. Derfor er det viktig med tiltak og systemer som ser på avfall som en ressurs, og nettopp dette ligger til grunn for vårt prosjekt.

Vi ser på menneskeskapte avfallsprodukter som et nytt felt, som berører hele samfunnet. Prosjektet vil kartlegge både begrensninger og muligheter, hva som fungerer godt, og hva som fungerer mindre godt. Et sentralt spørsmål er derfor hvordan rammebetingelsene kan endres slik at begrensningene fjernes. Vår ambisjon er å løfte frem suksesshistoriene og øke forståelsen av hvor viktig gjenbruk av mineraler er for framtidas samfunn.

Project lead
Senior Researcher, part-time post
Time period
-
Project staff
Senior Researcher
Forskningsleder / Forsker I
Senior Researcher
Senior Researcher