Kartlegging av oppfølgingstjenesten - Ni bydeler i Oslo
Av
Iselin Silja Kaspersen
Fredrik Langeland
Stian Bragtvedt
Velferd
Report
Year published:
2024
På oppdrag fra Oslo kommune, ved Delprogram oppvekst og utdanning, har Nordlandsforskning gjennomført en kartlegging av Oppfølgingstjenesten (OT) i Oslo. Datamaterialet som denne rapporten bygger på, inkluderer dokumenter, lovverk og kvalitative intervju med 37 informanter. Et overordnet funn i rapporten er at det mangler et godt system for å sikre en enhetlig og oversiktlig organisering av OT-arbeidet, og at det er utfordringer i den tverretatlige samarbeidsstrukturen.