Inn på tunet som allmennpedagogisk tilbud: Resultater fra følgeforskning av nasjonal Inn på tunet-pilot i Nordland
Av
Therese Marie Andrews
Heidi Bergsli
Jostein Tapper Brobakk
Merete Kvamme Fabritius
Velferd
Report
Year published:
2023
Inn på tunet-piloten i Nordland inngår i Landbruksdirektoratets Inn på tunet-løftet 2, og har vært gjennomført i fire av fylkets kommuner. Rapporten viser at kommuner som var uten Inn på tunet-tilbud før pilotprosjektet, har konsentrert seg om å få denne typen virksomhet tilgjengelig, og med det oppfylle det ene målet i piloten. Utprøving av Inn på tunet-tilbud for hele klasser, som var satsingsfelt i Nordland, har imidlertid hatt begrensete vilkår i pilotperioden. I rapporten belyses både barrierer og utviklingsmuligheter for denne typen virksomhet i distriktskommuner. Datamaterialet stammer fra intervjuer, observasjon og kommunale dokumenter.