Evaluering av VO-linjen
Av
Fredrik Langeland
Nezihat Bakar-Langeland
Trond Bliksvær
Velferd
Report
Year published:
2023
Vold- og overgrepslinjen (VO-linjen) ble etablert i 2019 som en gratis, døgnåpen, landsdekkende hjelpelinje for personer utsatt for vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep. I 2021 ble tjenesten utvidet med en chattetjeneste som har åpningstid på dag, ettermiddag og tidlig kveldstid på hverdagene. VO-linjen driftes av Krisesentersekretariatet i samarbeid med Oslo Krisesenter med finansiering fra Barne- og familiedepartementet. Med VO-linjen ivaretar Norge forpliktelsene i Istanbulkonvensjonen til en hjelpelinje for voldsutsatte. Denne evalueringen av VO-linjen bygger på dokumentanalyser, intervjuer med brukere av VOlinjen og ansatte i VO-linjen, samt spørreundersøkelser til krisesentrene og Nok.-/Smisosentrene (sentrene mot incest og seksuelle overgrep). I tillegg er det gjennomført en workshop med relevante aktører på feltet.