Foto: iStock

Understanding the Role of Trust in the Institutions of the Welfare State (Truststate)

Lokalsamfunn
Oppdragsgiver
Norges forskningsråd
Ledes av
Nordlandsforskning
Tidsrom
-

I prosjektet studeres nylige forsøk på fremme tillitsbasert styring i danske og norske kommuner.

I den offentlige debatten blir begrepet «tillitsreformer» brukt for beskrive forsøk på å erstatte overdrevne kontrollrutiner i offentlige organisasjoner med tillitsbaserte tilnærminger som vektlegger faglig autonomi, fleksibilitet og medbestemmelse. Prosjektet har som ambisjon å utvikle en sammenhengende forståelse av hvordan kontroll og tillitsbasert styring innad i offentlige tjenester kan få betydning for tilliten i samarbeidet mellom ulike aktører i velferdsapparatet, og også for innbyggernes tillit til velferdstjenestene. Er det for eksempel slik at mer fleksibilitet og frihet til faglige vurderinger kan føre til bedre brukeropplevelser, og dermed bedre tilliten til velferdstjenestene? Eller er kanskje omfattende kontrollmekanismer og resultatmålinger en forutsetning for innbyggernes tillit til tjenestene, slik tilhengerne av reformbevegelsen «Ny offentlig styring» har hevdet?

For å finne svar på dette skal vi blant annet:

 • Intervjue sentrale nasjonale aktører, fra blant annet fagforeningene og de politiske partiene, som i den offentlige debatten har vært drivere for tillitsreformer.
 • Kartlegge tillitsreformer i norske kommuner.
 • Gjennomføre spørreundersøkelser til kommunedirektører om hvordan det jobbes med tillit i danske og norske kommuner.
 • Ha casestudier i et utvalg norske og danske kommuner som jobber med konkrete tillitsreformer.
 • Gjennomføre etnografiske studier som ser nærmere på sammenhengene mellom politisk kultur, styring og tillit i lokalsamfunn.

Foreløpige funn fra prosjektet viser en stor variasjon, både i forståelsen av hva tillitsreformer er og hvordan norske kommuner jobber med tillit. Mens mange kan vise til positive erfaringer, er det også mange i norske kommuner som finner det vanskelig å omsette ambisjonen om å jobbe mer tillitsbasert til konkret handling. I de planlagte publiseringene fra prosjektet vil vi blant annet se på:

 • Problemforståelsene og forståelsen av tillit som ligger bak tillitsreformene.
 • Institusjonelle forutsetninger for tillitsbasert styring.
 • Konsekvenser og utfordringer for politisk kontroll og styring.
 • Tillitens betydning for å løse kommunale utfordringer.
 • Tillitsbegrepet i oversettelsen fra abstrakt konsept til konkrete praksiser.
 • Dilemmaer i implementering av tillitsreformer.
 • Sammenhengene mellom sosial organisering og tillit.
 • Hvordan vertikal kontroll og tillit påvirker samarbeid mellom tjenestene.