Foto: Marcus Löfvenberg / Unsplash

Kartlegging av norske distrikters beitebruk i Sverige

Bærekraft

Prosjektet skal gjennomføre en systematisk gjennomgang av eksisterende litteratur og forskning og foreta en empirisk kartlegging av den historiske bruken av beiteareal på svensk side.

Prosjektet vil ta utgangspunkt i eksisterende kilder og gjennomføre en dokumentanalyse av utvalgte, sentrale kilder, for å fremskaffe en bedre oversikt over norske reineieres historiske bruk av beiteareal på svensk side enn det som per nå foreligger. Del to av oppdraget vil være en empirisk utredning hvor samproduksjon av kunnskap med et utvalg av reinbeitedistrikt som berøres av grenseproblematikken ligger til grunn.

Oppdragsgiver
Landbruksdirektoratet
Tidsrom
-
Forskere
Forsker II, bistilling

Del:

FacebookLinkedInTwitter