Foto: Shutterstock

Innovasjonspraksis i nordnorske sykehjem

Velferd
Oppdragsgiver
Regionalt forskningsfond Nord-Norge
Ledes av
Nordlandsforskning
Tidsrom
-

Prosjektet skal utvikle kunnskap om betingelser for sosial innovasjon ved sykehjem i landsdelen, i samarbeid med nordnorske kommuner.

Den kommunale helse- og omsorgssektoren i Nord-Norge står overfor betydelige utfordringer som aldrende befolkning, presset økonomi og mangel på arbeidskraft. I følge Helsedirektoratet er behovet for innovasjon i nordnorske kommuner ekstra stort. Utviklingstrekkene peker imidlertid i retning av at sektoren ikke kan forvente rausere økonomiske rammer eller betydelig tilførsel av kompetanse utenfra. Utviklingen må derfor skje innenfor sektorens rammer. Med dette utgangspunktet er det overordnede perspektivet i prosjektet at helse- og omsorgstjenestene i seg selv utgjør en sentral betingelse for sosial innovasjon. Sosial innovasjon er nye ideer som møter sosiale behov  og samtidig skaper nye relasjoner og samarbeid som både er verdifulle for samfunnet og som øker samfunnets handlingskapasitet.

Hovedmålene med prosjektet er: 1) i samarbeid med nordnorske kommuner utvikle kunnskap om betingelser for sosial innovasjon ved sykehjem i landsdelen, og 2) videreutvikle Nordlandsforskning sin nasjonale posisjon innenfor forskningsfeltet «innovasjon i velferdstjenester».

Innosykehjem vil studere samarbeid og innovasjonskapasiteten på utvalgte sykehjem i to nordnorske kommuner. Dette vil gjøres gjennomspørreundersøkelse til alle ansatte og ledere ved sykehjemmene, intervjuer med ansatte og beboere, samt etnografisk feltarbeid ved tre utvalgte sykehjem. Et sentralt element i prosjektet er å utvikle samskapingsarenaer mellom forskning og praksis for å skape relevant og verdifull kompetanse for helse- og omsorgssektoren. Samskapingsarenaene vil danne grunnlag for metodeutvikling innenfor forsker-praksis samarbeid i en bredere forstand.

Innosykehjem vil bidra til å bygge opp et sterkt partnerskap mellom et nordnorsk forskningsmiljø og nordnorske kommuner for å øke kompetansen om hvordan sykehjem kan øke sin innovasjonskapasitet.