Foto: Nathan Dumlao / Unsplash

Følgeforskning av omstilling i Statped

Velferd
Oppdragsgiver
Kunnskapsdepartementet
Ledes av
Nordlandsforskning
Tidsrom
-

Kunnskapsdepartementet har startet en omstillingsprosess i Statped, som er den statlige spesialpedagogiske støttetjenesten for kommuner og fylkeskommuner. Et forskerteam fra Nordlandsforskning har fått i oppdrag å evaluere den pågående prosessen og resultater av den.

Et hovedgrep i omstillingen går ut på at Statped skal få et mer avgrenset mandat og bli et mer rendyrket støttesystem for brukere som har omfattende, varige behov for tilrettelegging eller som har særskilte utfordringer. Samtidig skal kommuner og fylkeskommuner styrke egen kompetanse innenfor spesialpedagogikk for å kunne tilby en tjeneste som er lett tilgjengelig og som er tett på dem som har behov for tjenesten.  

Omstillingen i Statped skal foregå over en femårsperiode fra høsten 2020 til og med våren 2025. Et forskerteam fra Nordlandsforskning har fått i oppdrag å evaluere den pågående prosessen og resultater av den. Evalueringen skal følge endringene over tid, og den skal gi svar på om Statped når målene som er satt for omstillingen, om tiltak, aktiviteter og organisering er hensiktsmessig, og om hvordan ansatte, samarbeidspartnere og brukere av tjenesten erfarer omstillingsarbeidet og det nye mandatet for tjenesten.

Studien skal fange opp både bredde og dybde i erfaringer med omstillingen, og den er rettet inn mot alle som er involvert i, eller berørt av, omstillingen, fra beslutningstakere og ledere på alle nivå lokalt og nasjonalt, til alle ansatte i Statped, Statpeds samarbeidspartnere og brukere av tjenesten og representanter for brukerorganisasjoner. 

Studien er organisert i fem deler. I den ene delstudien, en casestudie, skal forskerne følge omstillingsprosesser ved fire av Statpeds nåværende kontorer eller lokasjoner. Ledere og ansatte ved disse lokasjonene vil bli intervjuet hvert halvår i løpet av hele omstillingsfasen. Det samme vil Statpeds samarbeidspartnere i det geografiske nedslagsfeltet til hver av lokasjonene, det vil si PP-tjeneste, skoler, barnehager og helsetjeneste. En gruppe brukere av Statpeds tjenester og deres pårørende inkluderes også. Intervjuene vil bli gjennomført enten individuelt eller i grupper, og ansikt-til-ansikt der det er mulig, eller per telefon eller digitale plattformer.

De som er ansvarlig for omstillingen på nasjonalt nivå i Kunnskapsdepartementet, i Utdanningsdirektoratet og i Statped sentralt, deltar også som informanter i studien. Deres synspunkter vil bli fanget opp i dialogmøter og workshoper og via telefonintervjuer fordelt utover den perioden som omstillingen varer. I denne delen av studien skal forskerne også intervjue representanter for kommuner, fylkeskommuner, utdanningsinstitusjoner, ansatte i Statped innenfor forskjellige ansvarsområder, inkludert samiskpedagogisk støtte, tillitsvalgte i Statped, og representanter for brukerorganisasjoner.  

Bredde i erfaringer med omstillingen vil bli fanget opp gjennom to spørreskjemaundersøkelser. Den ene gjennomføres våren 2021 og den andre mot slutten av femårsfasen, det vil si sent på høsten 2024. Spørreskjemastudien inkluderer alle ansatte i Statped, alle ledere for PP-tjenesten og skolefaglig ansvarlig i alle kommuner og fylkeskommuner.

Relevante dokumenter som produseres i forkant av og i løpet av omstillingsfasen, vil også bli analysert.