Foto: Timo Stern / Unsplash

Evaluering av Pilot for programfinansiering

Velferd
Oppdragsgiver
Statsforvalteren i Trøndelag og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
Ledes av
Nordlandsforskning
Tidsrom
-

Nordlandsforskning skal på oppdrag fra Statsforvalteren i Trøndelag og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark bistå syv av kommunene med evaluering av tiltakene i Pilot for programfinansiering.

Pilot for programfinansiering er et statlig initiativ fra 2018 om å prøve ut programfinansiering som økonomisk virkemiddel for å skape mer helhetlig oppfølging av utsatte barn og unge og deres familier. Programfinansiering innebærer å samordne statlige tilskudd slik at kommunene i stedet for å søke på spesifikke tilskudd med egne krav til rapportering får et samlet økonomisk tilskudd for å nå et overordnet mål og der kommunene rapporter i forhold til det overordnede målet. I Pilot for programfinansiering inngikk fem tilskuddsordninger fra fire ulike departementer.  Målet var å øke det lokale handlingsrommet for å stimulere til utviklingsarbeid og fremme samarbeid mellom tjenestene i kommunen slik at utsatte barn og unge får bedre tjenester.

Nordlandsforskning gir veiledning og opplæring i egenevaluering underveis i prosess og tiltaksutvikling, samt bistand til kommunene med sluttevalueringen.