Foto: Karoline OA Pettersen

Å eldes hjemme (Ageing at home)

Velferd

I dette prosjektet undersøkte vi hvilke muligheter og utfordringer det byr på å bli gammel i spredtbygde strøk i distrikts-Norge.

I forskningsprosjektet "Å eldes hjemme" (Ageing at Home) belyste vi eldres erfaringer med aldring, omsorg, meningsfylt hverdagsliv og valg av bosted. Vi undersøkte også ansattes perspektiver på hvordan det er å jobbe i den kommunale hjemmetjenesten med et særlig fokus på sosial omsorg, og på hvorvidt de ansatte opplever at ivaretakelse av brukernes sosiale behov inngår i deres arbeidsmandat. Basert på et bredt kvalitativt materiale, inkludert intervjuer med representanter fra frivillig sektor, ledere av kommunal helse‐  og omsorgssektor samt noe observasjonsdata, viste prosjektet at de eldres sosiale behov ikke alltid er godt nok ivaretatt, og at sosial omsorg således kan beskrives som en blind flekk i dagens hjemmebaserte eldreomsorg i Norge. Dette i motsetning til mange europeiske land hvor satsingen på ivaretakelse av eldres livskvalitet og verdighet har ført til at eldreomsorg i stor grad er blitt et sosialfaglig anliggende. På den annen side viste funnene at de hjemmeboende eldre stort sett opplevde at helserelaterte omsorgsbehov ivaretas på en god måte, mens deres behov for praktisk bistand ivaretas i litt mer varierende grad. Som en del av prosjektet foreslo vi også en rekke grep som kan sette kommunene bedre istand til å imøtekomme eldre brukeres behov for hjemmebaserte tjenester i et mer helhetlig perspektiv.

Prosjektet var finansiert av Norges Forskningsråd (RFF Nord) i perioden 2016-2019 og ble ledet av Mai Camilla Munkejord ved Høgskolen på Vestlandet (i prosjektperioden jobbet hun ved NORCE og UiT). Helga Eggebø (Nordlandsforskning) og Walter Schönfelder (UiT) inngikk i forskergruppen. Prosjektet ble gjennomført i nært samarbeid med Steigen og Tana kommuner, og er blitt videreført i form av forskningsprosjektet "Aktiv og meningsfylt hverdag", som også er finansiert av RFF Nord (2019-2022) og ledes av Helga Eggebø ved Nordlandsforskning.

Publikasjoner fra prosjektet: 

Prosjektrapport på norsk:

Munkejord, Mai Camilla, Helga Eggebø, og Walter Schönfelder. 2017. Hvordan ivaretas den sosiale omsorgen? En studie av brukeres, pårørendes og ansattes erfaringer med hjemmebasert eldreomsorg. Uni Research: Bergen.

 Populærvitenskapelig:

 Vitskaplege publikasjonar på norsk og engelsk:

  1. Eggebø, Helga, Mai Camilla Munkejord, og Walter Schönfelder. 2019. "Land, History and People: Older people’s Stories about Meaningful Activities and Social Relations in Later Life." Journal of Population Ageing.
  2. Munkejord, Mai Camilla, Helga Eggebø, og Walter Schönfelder. 2018. "Hjemme best? En tematisk analyse av eldres fortellinger om omsorg og trygghet i eget hjem Home sweet home?" Tidsskrift for Omsorgsforskning 4 (1):6-16.
  3. Munkejord, Mai Camilla, Walter Schönfelder, og Helga Eggebø. 2018. "Sosial omsorg." Tidsskrift for omsorgsforskning 4 (03):298-306.
  4. Schönfelder, Walter, Helga Eggebø, og Mai Camilla Munkejord. 2020. "Social care for older people – a blind spot in the Norwegian care system." Social Work in Health Care:1-19.
  5. Munkejord, Mai Camilla, Walter Schönfelder, og Helga Eggebø. 2019. "Voices from the North: Stories About Active Ageing, Everyday Life and Home-Based Care Among Older People in Northern Norway." s. 193-206 i New Challenges to Ageing in the Rural North: A Critical Interdisciplinary Perspective, (red.) P. Naskali, J. R. Harbison, and S. Begum. Cham: Springer International Publishing.
Oppdragsgiver
Norges forskningsråd
Tidsrom
-

Del:

FacebookLinkedInTwitter