Velferd

Vi forsker på velferdstjenester og offentlig velferdspolitikk.

Forskningsgruppens satsningsområde er Innovasjon i velferd, det vil si forskning på utvikling av velferdstjenester og organisering av disse. Mye av vår forskning kartlegger og analyserer velferdstjenester på tvers av sektorer, som utdanning, helse og barnevern, og bidrar til økt forståelse av innovasjons- og utviklingsprosesser i velferdstjenestene. Denne forskningen gjør vi i samarbeid med praksisfeltet, det vil si med de som arbeider i og mottar tjenestene. Nordlandsforskning er særlig kjent for et nedenfraperspektiv på velferdstjenester, hvor kunnskap utvikles gjennom nær kontakt med kommuner, ansatte, brukere og interesseorganisasjoner.

 

Våre fokusområder inkluderer:

  • Utdanning og arbeid
  • Helse og omsorg
  • Velferdsteknologi
  • Rettspleie og strafferett
  • Folkehelse
  • Oppvekst
  • Minoriteter, likestilling og ikke-diskriminering
  • Sårbare grupper i møtet med ulike velferdsinstitusjoner
  • Kommunal organisering og politikkutvikling

 

Utvalgte prosjekter:

 

Contact Information

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern