Marine ressurser

En rekke prosjekter har som formål å bidra til en bærekraftig havøkonomi som grunnlag for verdiskaping og bosetting langs kysten.

Dette inkluderer studier av havforsuring, klimatilpasning, kystsoneforvaltning, legitimitet, og innovasjon i havbruksnæringene. Fremveksten av nye verdikjeder knyttet til taretråling og algedyrking står også sentralt. Marin forsøpling er en av de største utfordringene knyttet til en bærekraftig forvaltning av marine økosystemer, og Nordlandsforskning arbeider på flere prosjekter, der vi i samarbeid med fiskeri- og havbruksnæringene ønsker å finne årsaker og løsninger på dette globale problemet.

 

Utvalgte prosjekter:

 

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern