Helhetlig arealforvaltning

Vi har en rekke prosjekter knyttet til helhetlig forvaltning av innmark og utmark.

Denne forskningen tar utgangspunkt leiejordproblematikk og fragmentering av dyrket mark. Vi har også et sterkt fokus på beitenæringer, og hvordan klimaendringer, fragmentering av beiteland, rovdyrforvaltning, kulturminneforvaltning og områdevern er sentrale premissleverandører for beitenæringene i nord. Bruk av kart og vektlegging av tradisjonell kunnskap står sentralt i disse prosjektene.

 

Utvalgte prosjekter:

 

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern