Vurdering av trafikkoverføring fra hurtigbåt (Trondheim-Vanvikan) til ferje (Flakk-Rørvik)

etter innføring av nytt ferjetakstsystem.

Sammendrag
Formålet med dette notatet er å gi en vurdering av hvilken betydning innføring av nytt ferjetakstsystem med gratis passasjerbefordring vil ha for trafikken med hurtigbåt mellom Vannvikan og Trondheim. Det ferjesambandet som vil være et alternativ til å reise med hurtigbåten er Rørvik-Flakk. Se kart nedenfor. Dette ferjesambandet er ett av 6 samband som det nye takstsystemet skal prøves ut på i 2003.

Skrevet av Gisle Solvoll

Publikasjonsnr.
2002-1029
ISBN
0804-1873
Antall sider 14
Pris kr 50
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern