Videregående utdanning og etnisitet som ressurs;

En pilotstudie i et lulesamisk kjerneområde.

Sammendrag
Dette arbeidsnotatet presenterer resultater fra et forprosjekt som retter fokus mot problemstillinger knyttet til frafall fra og bortvalg av videregående skole blant samiske elever. Sentrale målsettinger for forprosjektet har vært å: 
• Utkrystallisere sentrale problemstillinger som kan være relevante for et hovedprosjekt på basis av intervjuer med lærere og andre i posisjoner som har kontakt med ungdom 
• Problematisere etiske og metodologiske utfordringer knyttet til et hovedprosjekt 
• Undersøke hva som finnes av statistisk materiale knyttet til samiske elevers frafall og bortvalg av videregående utdanning i de ulike samiske språkområdene 
• Organisere et nettverk av forskere med målsetting om å følge opp tematikken med ett/flere prosjekt på nasjonal basis. 
Pilotstudien har vært utført i et lulesamisk kjerneområde, Tysfjord kommune. Ambisjonen har vært å legge grunnen for et prosjekt med nasjonal relevans og omfang i områder med samisk befolkning. 
Forprosjektet er finansiert av SANKS (Samisk Nasjonalt Kompetansesenter) Helse-Finnmark.

Skrevet av Ann Kristin Eide, Sandra Val Flaatten, Agnete Wiborg

Publikasjonsnr.
2007-1002
ISBN
0804-1873
Antall sider 76
Pris kr 50
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Forskere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern