Variasjoner i PP-tjenestens kompetanse

Ansatser til noen forklaringer

Dette arbeidsnotatet i forbindelse med kartlegging av kompetanse i PP-tjenesten. Prosjektet er finansiert med midler fra Utdanningsdirektoratet, og inngår som et forarbeid for deres arbeid med å utvikle en etter- og videreutdanningsstrategi for PP-tjenesten.

Arbeidsnotatet inneholder et utdrag av de mest sentrale funnene fra kartleggingens kvantitative delstudier. Per tiden gjennomføres det kvalitative delstudier som både kan underbygge og supplere de foreløpige analysene som foreligger i arbeidsnotatet. Arbeidsnotatet inneholder videre ansatser til å forklare variasjon i kompetansen til PP-tjenesten.

Arbeidsnotatet er utarbeidet av Bent-Cato Hustad, Tommy Strøm og Clara Luckner Strømsvik.

Skrevet av Bent-Cato Hustad, Tommy Strøm, Clara Luckner Strømsvik

Publikasjonsnr.
1004-2013
ISBN
0804-1873
Antall sider 20
Pris kr 50
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern