Utfordringer innen regionalt næringsutviklingsarbeid

Sammendrag
Den norske regional- og distriktspolitikken har som målsetting å sikre en balansert befolknings- og næringsutvikling i alle deler av landet, å opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret og å skape likeverdige levekår i hele landet. Utviklingen de siste tiårene viser at en står ovenfor svært store utfordringer hvis en skal nå disse målene På en rekke samfunnsområder øker forskjellen mellom sentrum og distrikt, og et stort antall distriktskommuner og småsamfunn preges av uttynning både i befolknings-, sysselsettings- og tjenestegrunnlag. Det er et særlig behov for innsats når det gjelder mindre kommuner i de tradisjonelle utkantene med et ensidig næringsgrunnlag og store avstander til de regionale sentra. Det er et stort behov for tiltak som kan skape økt vekst og dynamikk i de regioner som rammes hardest av internasjonal konkurranse, strukturrasjonalisering og generelle uttynningsproblemer.

Skrevet av Einar Lier Madsen, Odd Jarl Borch

Publikasjonsnr.
2003-1013
ISBN
0804-1873
Antall sider 115
Pris kr 50
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern