Ungdoms levekår i Nordland

-mindre fraflytting fra fylket, flere er uten ordinært arbeid og en stadig større andel under utdanning

Sammendrag
Ungdomslevekår i Nordland er preget av mindre fraflytting fra fylket, flere er uten ordinært arbeid og en stadig større andel under utdanning. Det er ingen store levekårsforskjeller mellom unge i Nordland og landet generelt.

Skrevet av Jan-Inge Hanssen, Berit Skorstad

Publikasjonsnr.
1992-37
ISBN
82-7321-218-1
Antall sider 92
Pris kr 50
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern