Ung med mentor

Evaluering av et forsøksprosjekt i NAV Sogn og Fjordane.

Oppsummering:

I perioden 2009-2012 har NAV Sogn og Fjordane drevet prosjektet Ung med mentor. Kjernen i prosjektet har vært å prøve ut en ordning der ressurspersoner i lokalsamfunnet får en rolle som mentor for unge personer med begrensede sosiale nettverk lokalt, og vansker med å komme inn på det lokale arbeidsmarkedet. De to målgruppene som har vært definert for prosjektet har vært unge med minoritetsbakgrunn og unge tidligere straffedømte. I begge disse gruppene er unge definert som personer opp til 30 år. Prosjektet har vært finansiert med forsøksmidler fra programmet FARVE. Nordlandsforskning har vært evaluator av prosjektet og fulgt prosjektet gjennom denne perioden. Prosjektet, slik det er formulert i prosjektbeskrivelsen til FARVE, har hatt en målsetting om å teste ut til sammen 30 mentoravtaler.

Relativt tidlig i prosjektperioden, etter åtte måneders drift, ble det klart at prosjektet kom i konflikt med andre prioriterte oppgaver internt i fylkeskontoret. Det handler om opprettelsen av NAV-telefonen og etablering av flere lokale NAV-kontor. Prosjektet hadde på dette tidspunktet nylig skiftet prosjektleder. Da prosjektet fikk stopp var det allerede opparbeidet relasjoner til mentorer og menteer som sto mer eller mindre klare til å gå i gang. Da prosjektet kom i gang igjen måtte man begynne dette arbeidet på nytt, siden de fleste av de som var aktuelle i første fase nå var i en annen situasjon enn da man stoppet. Vårt inntrykk utenfra, er at prosjektet også mistet en del av den farten og entusiasmen som man hadde nytt godt av i starten, fordi både potensielle mentorer, menteer og ansatte ved de lokale NAV-kontorene nå var noe mer reservert til å delta.

Etter at prosjektet kom i gang igjen i februar 2010 og frem til prosjektet ble avsluttet i juni 2012 har man etablert til sammen fem mentoravtaler. Dette er betydelig mindre enn opprinnelig planlagt og mulighetene for å høste erfaringer fra det som har foregått er tilsvarende begrenset. Målet i prosjektet er formalisert som «å styrke tilknytinga til arbeidsmarknaden for deltakarane i prosjektet gjennom systematisk bruk av mentorar» og «medverke til at deltakarane gjer meir medvitne val i høve utdanning og arbeid, gjennom betre kjennskap til kva som må til for å nå eigne målsettingar i arbeidslivet og fokus på eigen styrke og moglegheiter».  Ettersom prosjektet har fått et så lite omfang som det i realiteten har, er det også vanskelig på trekke noen klare slutninger om dette.

I de mentor-/menteerelasjonene vi har fått mulighet til å gå nærmere inn i, gir både mentorer og menteer uttrykk for at de har opplevd relasjonen som lærerik og utviklende. I datamaterialet har vi eksempler på at mentoreringen har gitt arbeid, og hjelp/assistanse til en rekke praktiske kunnskaper som trengs for å bo og leve i Norge. Mentorene la i sin tur vekt på at de har lært noe om kulturforskjeller som de ikke hadde vært oppmerksomme på tidligere, og at mentorrollen er noe de har vokst på personlig.

Skrevet av Terje Olsen

Publikasjonsnr.
1011-2013
ISBN
0804-1873
Antall sider 28
Pris kr 50
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Forskere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern