Transportordningen for funksjonshemmede (TT-ordningen) og sentrale transportrelaterte trygdeytelser

Sammendrag
På grunn av at det eksisterer flere transportordninger for forflytningshemmede som i noen grad kan betraktes som overlappende, er det i St.meld. nr. 40 (2002-2003) signalisert at det skal nedsettes en tverrdepartemental arbeidsgruppe som skal gjennomgå offentlige ordninger og stønader som er ment å bidra til å dekke funksjonshemmedes transportbehov, ut over det tilbudet som gis gjennom den ordinære kollektivtransporten. Ordningene som vil bli gjennomgått er foruten transportordningen for funksjonshemmede (TT-ordningen), folketrygdens stønad til egen bil og grunnstønad til transport. Formålet med gjennomgangen er å foreslå endringer som sikrer funksjonshemmede et godt transporttilbud, og som bidrar til at ordningene fungerer mer helhetlig, samordnet og rasjonelt.

Skrevet av Gisle Solvoll

Publikasjonsnr.
2004-1009
ISBN
0804-1873
Antall sider 27
Pris kr 50
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern