Trafikkselskapsstruktur og effektivitet. En analyse av bussdriften i Norge

Prosjektet analyserer hvordan ulike forhold påvirker effektiviteten i bussdriften i rutebilselskapene i Norge.

Sammendrag
Rapporten gir en prinsippiell drøfting av hvordan en kan måle effektiviteten i trafikkselskap samt hvordan ulike faktorer påvirker denne effektiviteten. Videre foretas det en beskrivelse av trafikkselskapsstrukturen samt eierstrukturen i rutebilnæringen i Norge. Rapporten drøfter endringer i kostnadsstrukturen i rutebilnæringen i Norge i 1980-årene og analyserer om det eksisterer stordriftsfordeler i denne næringen. Til slutt foretas det en analyse av hvordan ulike karakteristika ved trafikkselskapene, selskapenes dekningsområder samt myndighetenes politikk mht. tilskuddstildeling, påvirker effektiviteten i bussdriften i rutebilselskapene.

Skrevet av Gisle Solvoll, Finn Jørgensen, Pål A. Pedersen

Publikasjonsnr.
1994-04
ISBN
82-7321-246-7
Antall sider 210
Pris kr 100
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern