Tørrfisk som opplevingsressurs

Dette arbeidsnotatet dreier seg om ulike måtar å fortelja historia til tørrfisken på. Historia er opplevingsamfunnet sin viktigaste byggjestein. Men historieforteljing er også ein kunstart. Berre nokre få vil lukkast i ei samtid der ei rad ulike uttrykk tevlar om merksemda vår. I denne konkurransen er det viktig å hugsa på at ulike historier har ulike publikum. Det å fortelja inneber seleksjon. Elementa over kan setjast saman på varierande måtar. Skal historieforteljing nyttast som verdiskapningsverktøy, er det viktig å vera medviten rundt denne seleksjonen. Vert historiene for kompliserte og omfattande, kan viktig meiniing forsvinna og potensielle kundegrupper falla bort. Publikasjonen gjev difor nokre innspel til korleis historia om tørrfisken kan forteljast meir effektivt, og om korleis ressursen tørrfisk eventuelt kan nyttast på nye måtar og danna basis for innovasjonsallmenningar og fellesskaping.

Sammendrag
Tørrfisk er noko av det mest særeigne Noreg kan by på, eit produkt som kan nyttast på ei rad ulike måtar.

Dette arbeidsnotatet dreier seg om ulike måtar å fortelja historia til tørrfisken på. Historia er opplevingsamfunnet sin viktigaste byggjestein. Men historieforteljing er også ein kunstart. Berre nokre få vil lukkast i ei samtid der ei rad ulike uttrykk tevlar om merksemda vår. I denne konkurransen er det viktig å hugsa på at ulike historier har ulike publikum. Det å fortelja inneber seleksjon. Elementa over kan setjast saman på varierande måtar. Skal historieforteljing nyttast som verdiskapningsverktøy, er det viktig å vera medviten rundt denne seleksjonen. Vert historiene for kompliserte og omfattande, kan viktig meiniing forsvinna og potensielle kundegrupper falla bort.

Publikasjonen gjev difor nokre innspel til korleis historia om tørrfisken kan forteljast meir effektivt, og om korleis ressursen tørrfisk eventuelt kan nyttast på nye måtar og danna basis for innovasjonsallmenningar og fellesskaping. 

Notatet er produsert som del av ei større prosjektsatsing rundt etablering av ei stifting for organisering av norske tørrfiskfestivalar. Notatforfattar har vore hyra inn som fagleg rådgjevar for dette prosjektet. Oppdragsgjevar har vore Nordland Fylkeskommune.

Skrevet av Dag Jørund Lønning

Publikasjonsnr.
2009-1003
ISBN
0804-1873
Antall sider 14
Pris kr 50
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern