To regimenter i nærdemokratiets tjeneste

Hovedresultater fra en undersøkelse blant medlemmer i områdeutvalg.

Sammendrag
De fleste norske kommuner består av flere avgrensbare lokaliteter eller lokalsamfunn. Det kan f.eks. gjelde bydeler, boligfelt eller bygdesamfunn. Selv om de fleste av oss forholder seg til og inngår i såvel nasjonale som globale fellesskap, er det liten grunn til å anta at nærmiljøet, dvs. det lokale fellesskap, har mistet sin betydning som en ramme for det sosiale liv. Folk identifiserer seg riktignok i høyst varierende grad fortsatt med sine respektive nærmiljø, men for mange er det daglige liv i høy grad påvirket av nærmiljøets fysiske og sosiale utforming.

Skrevet av Asbjørn Røiseland, Nils Aarsæther

Publikasjonsnr.
1998-1029
ISBN
0804-1873
Antall sider 34
Pris kr 50
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern