Tiltaksprofil og tiltaksutvikling i kommunalt barnevern

Sammendrag
Både registerdata basert på opplysninger fra barnevernet i kommunene, og data samlet inn i forbindelse med forskningsprosjekt og evalueringer, viser ufullstendige bilder av barnevernets tiltak. Hensikten med dette arbeidsnotat er å komme noe nærmere et pålitelig bilde. Sekundær analyse av materiale fra barnevernstatistikken, og materiale fra prosjektet Det nye barnevernet, er lagt til grunn.

"Tiltaksbildet" som DNBV avdekket er brokete fordi det gir et representativt bilde. Registerdata formidler et bilde av barnevern der alle barn har enten tiltak eller utredes med sikte på å finne ut om tiltak er nødvendig. Så enkel er ikke virkeligheten. I et så stort materiale som gir et øyeblikksbilde (tverrsnittsmateriale) finner vi barn hvis tiltak er bestemt men ikke kommet i gang, barn hvis tiltak er avsluttet og barn hvor en vurderer eventuelle videre tiltak. Mange barn mottar flere tiltak. Derfor ble det bestemt at vi ville ha en detaljert analyse av tiltak med en del nødvendig opprydding og bruk av hensiktsmessige operasjonaliseringsverktøy.

Skrevet av Line Øyen, Graham Clifford, Annelin Gustavsen

Publikasjonsnr.
2010-1005
ISBN
0804-1873
Antall sider 32
Pris kr 50
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Forskere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern