Tilsynsoppgaver i kommunesektoren. Pilotstudie august 2005

Sammendrag
Denne pilotstudien er utarbeidet av Nordlandsforskning på oppdrag fra Salten Forvaltning IKS. Hensikten med prosjektet har vært å vurdere organiseringen av tilsynsoppgaver på kommunalt og nasjonalt nivå, og utforske hvilke muligheter og begrensninger som knytter seg til en regional organisering av tilsynsoppgaver.

Skrevet av Ingrid Agathe Bay-Larsen, Lise Lien

Publikasjonsnr.
2005-1011
ISBN
0804-1873
Antall sider 58
Pris kr 50
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern