Tillitsvalgte i skjæringspunktet mellom "det tradisjonelle" og "det moderne"

Sammendrag
Notatet er del av et større forskningsprosjekt, ”Ansattes muligheter for medvirkning og innflytelse innenfor rammen av ny kommunelov”, finansiert av Norges forskningsråd, og det som her presenteres er kun deler av det datamaterialet jeg har til rådighet. Det videre analysearbeidet vil derfor kunne kaste ytterligere lys over de problemstillingene som her reises, noe som vil kunne nyansere bildet som tegnes ytterligere.

Skrevet av Sissel Trygstad

Publikasjonsnr.
2001-1006
ISBN
0804-1873
Antall sider 69
Pris kr 50
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern