Tidsbruk og byråkrati i pleie- og omsorgstjenestene

En studie av omfang, nytte og kostnader ved rapporterings- og dokumentasjonsarbeid i kommunale pleie- og omsorgstjenester.

Studien har sett på hvilke typer dokumentasjonsarbeid og rapportering som utføres i pleie- og omsorgssektoren, omfanget og organiseringen av dette arbeidet og hvordan man kan få til en god praksis rundt rapporterings- og dokumentasjonsarbeidet, med tanke på kvalitet og tidsbruk. Studien diskuterer også nytten av rapporterings- og dokumentasjonsarbeidet og hva som er lønnsomheten av å gjøre arbeidet mer effektivt eller redusere mengden rapportering og dokumentasjonsoppgaver.

Skrevet av Hege Gjertsen, Trude Gjernes og Gisle Solvoll fra UiN

Publikasjonsnr.
NF-rapport 12/2012
ISBN
978-82-7321-634-2
Antall sider 228
Pris kr 250
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern