Takstsystemet på riksvegferjene

I prosjektet er det foretatt en evaluering av takstsystemet på riksvegferjene opp mot de målsettinger som takstsystemet er ment å ivareta.

Sammendrag
I 1997 var det 109 riksvegferjesamband i drift i Norge. Disse sambandene ble betjent av 159 ferjer som ble drevet av 20 rederier. I 1996 fraktet riksvegferjene vel 14 mill. kjøretøy og 18,6 mill. personer(ekskl. fører). Takstene for å reise med ferjene er de samme i hele landet. Takstene øker med størrelsen på kjøretøyet og transportavstanden. I 1996 var det totale kostnader i riksvegferjedriften vel 1.700 mill. kroner, inntektene vel1.100 mill. kroner og tilskuddsbehovet om lag 600 mill. kroner. Dagens takstsystem på riksvegferjene ble innført i 1988 og utformet med bakgrunn i de målsettinger som ble trukket opp i St. meld. Nr. 42 (1986-87). I prosjektet er det foretatt en evaluering av takstsystemet på riksvegferjene opp mot de målsettinger som takstsystemet er ment å ivareta. I tillegg drøfter rapporten utformingen av et takstsystem på ferjene som skal ivareta samfunnsøkonomiske prissettingsprinsipper i større grad enn i dag.

Skrevet av Gisle Solvoll

Publikasjonsnr.
1997-20
ISBN
82-7321-337-4
Antall sider 221
Pris kr 200
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern