Standardisering av anbudsdokumenter i riksvegferjedriften

Sammendrag
Dette notatet kan sees på som en videreføring av NF-arbeidsnotat nr. 1015/96 (“Forsøk med anbud i riksvegferjedriften”). I NF-arbeidsnotat nr. 1015/96 ble det foretatt en evaluering av forsøk med anbud på 4 riksvegferjesamband i Norge. En av konklusjonene av dette arbeidet var at Statens vegvesen ønsket en standardisering av de anbudsdokumentene som skal benyttes ved framtidige anbud i riksvegferjedriften. Det foreliggende notatet er nettopp et forsøk på å imøtekomme dette ønsket. Notatet er skrevet på oppdrag fra Vegdirektoratet, Ferjekontoret. I tillegg til dette notatet er det utarbeidet et forslag til en ferdig anbudsmal. For at de som leser dette notatet skal få fullt utbytte av lesingen, må de også skaffe seg anbudsmalen.

Skrevet av Gisle Solvoll

Publikasjonsnr.
1996-1017
ISBN
0804-1873
Pris kr 50
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern