Spørreundersøkelser til skoler og barnehager

Dokumentasjon og fordelinger - Følgeevaluering tidlig innsats i oppvekst, Asker kommune.

I dette arbeidsnotatet presenteres resultater fra den ene delundersøkelsene i Nordlandsforskning sin følgeevaluering av prosjekt "Tidlig innsats i oppvekst i Asker". Evalueringen gjennomføres på oppdrag av Asker kommune, og ble startet opp i april 2014, og skal avsluttes i november 2015.

Delundersøkelsen som det rapporteres fra her er basert på et omfattende spørreskjema som ble sendt til alle grunnskoler og alle barnehager i Asker kommune. Spørreskjemaundersøkelsen ble gjennomført i september 2014. Foreløpige resultater er presentert for oppdragsgiver i prosjektmøter i oktober 2014, og i en workshop i Asker den 4. februar 2015.

Spørreundersøkelsen skal etter planen gjentas til høsten 2015, for et sett av utvalgte spørsmål, for å forsøke å måle eventuelle endringer gjennom i løpet av ett år av Asker kommunes satsning. Resultatene fra følgeevalueringen skal sammenfattes i en sluttrapport som blir publisert ved evalueringsprosjektets avslutning i november 2015.

Publikasjonsnr.
1004/2015
ISBN
0804-1873
Antall sider 167
Pris kr 150
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern