SNDs regionstyrer

En undersøkelse om regionstyrenes rolle og funksjon i Statens nærings- og distriktsutviklingsfond.

Sammendrag
Denne rapporten presenterer resultatene fra en undersøkelse om regionstyrenes rolle og funksjon i Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND). Studien er gjennomført på bakgrunn av en spørreskjemaundersøkelse blant styremedlemmene i SNDs 17 regionstyrer og av lederne ved de samme regionkontorene. Alle respondentene forventer at styrene skal være aktive, med dette oppnås ikke i praksis. Fem av regionstyrene kan karakteriseres som passive, det vil si at de legger lite vekt på tilsyns- og servicefunksjonene. Et av disse ligger imidlertid helt på grensen til å være i en annen kategori. Seks styrer kan betegnes som servicestyrer, mens seks er aktive styrer med hensyn til både tilsyn og service. Samlet sett kan dette tyde på at det for mange av regionstyrene er et forbedringspotensial.

Skrevet av Einar Lier Madsen, Bjørn Brastad

Publikasjonsnr.
2003-11
ISBN
82-7321-483-4
Antall sider 85
Pris kr 100
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern