Smart 4H, Forslag til Smart spesialisering for Nordland

I prosjektet har Nordlandsforskning på oppdrag fra Nordland fylkeskommune gjennomført analyser av næringsstrukturen i Nordland og beskrevet et forslag til såkalt "Smart spesialisering" for Nordland.

Om rapporten "Forslag til smart spesialisering for Nordland":

Metoden benyttes også av EU i arbeidet med å legge til rette for vekst og innovasjon i alle regioner. Dette skjer ved å styrke koblingene mellom sterke næringsklynger med eksportpotensiale og FoU-institusjoner og underleverandører. Smart spesialisering tar sikte på å forbedre samspillet mellom næringsliv, FoU-miljøer og myndigheter/virkemiddelapparat i det regionale innovasjonssystemet i Nordland.  Det er derfor gjennomført "gap-analyser" av koblingene mellom hovedaktørene og fokusgruppemøter med sentrale næringsaktører. Analysene viser at Nordland har en sterk økonomi med et stort eksportoverskudd. Rapporten identifiserer sterke og eksportorienterte klynger  med konkurransefortrinn og potensiale for nyskaping og innovasjon.

I forslaget til smart spesialisering for Nordland fra prosjektet beskrives næringer som industri (prosess- og leverandørindustrier), marin sektor og opplevelsesnæringer som strategiske fokusområder for å styrke innovasjon og verdiskaping. Disse næringene har betydelige leverandørnæringer i Nordland med potensiale for eksport. Rapporten foreslår forbedringer i fagopplæring og FoU-støtte som viktige forutsetninger for en bærekraftig utvikling av samfunn og næringer i Nordland. Forslaget vil videre bli bearbeidet gjennom en utviklingsprosess der regionen også innhenter erfaringer og læring fra tilsvarende næringer/regioner i naboland og Europa for øvrig.

Publikasjonsnr.
NF-rapport 4/2013
ISBN
978-82-7321-642-7
Antall sider 168
Pris kr 200
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern