Sleåga kraftverk, Rødøy kommune. En vurdering av fiskeribiologiske forhold og virkninger på fisk

Sleåga kraftverk, Rødøy kommune. En vurdering av fiskeribiologiske forhold og virkninger på fisk ved en eventuell regulering.

Sammendrag
Heimervatn er grunt og produktivt med en tett bestand med småfallen ørret av bra kvalitet. Reguleringen vil redusere gytemulighetene. Gjervalvatn har en tett bestand med småfallen røye av dårlig kvalitet og en tynn bestand med ørret av bra kvalitet. Regulering med oppdemming vil påvirke ørretbestanden negativt. I Gjervalelva vil tørrlegging utrydde laks- og sjøørretbestanden. Evt. tilbakeføring av kraftverksvannet vil føre til lavere sommertemeratur, dvs. redusert vekst og produksjon. I Oldervikelva vil en reduksjon av vannføringen med 50% trolig utradere sjøørretbestanden.

Skrevet av Lars Sæter

Publikasjonsnr.
1989-07
ISBN
82-7321-104-5
Antall sider 55
Pris kr 50
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern