Sentraliseringens pris - eller gevinst? Individers trivsel og lokale utfordringer

Dette arbeidsnotatet presenterer delprosjektet ”Individets trivsel” som er en del av hovedprosjektet ”Sentraliseringens pris” hvor Norsk Institutt for By og Regionforskning, NIBR, er prosjektleder. Kommunal- og regionaldepartementet er oppdragsgiver. Prosjektet som helhet skal rette søkelyset mot ulike konsekvenser av sentralisering av befolkningen på ulike geografiske nivåer for forskjellige virksomheter og aktører.

Sammendrag
Den overordnede målsettingen for distrikts- og regionalpolitikken er å legge til rette for likeverdige levekår i hele landet og opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret. (St.meld. nr. 21 (2005-2006) Hjarte for heile landet ). Den demografiske utviklingen i Norge skaper utfordringer for å nå dette målet ettersom det nå fødes flere barn i byene enn i distriktene, og mange distriktskommuner har et underskudd på unge kvinner. I kombinasjon med andre prosesser fører det til at mange kommuner opplever folketallsnedgang selv uten at det skjer utflytting. Dette innebærer at det skjer en sentralisering av befolkningen. Sentralisering kan defineres som en tendens til at en økende andel av befolkningen bor og arbeider i byer eller større byregioner, mens stadig færre bor og arbeider på landsbygden eller i spredtbygde strøk (Langørgen 2007). Det er virkninger og kostnader av denne form for sentralisering som oppdragsgiver ønsket å få belyst.

Skrevet av Agnete Wiborg

Publikasjonsnr.
2008-1029
ISBN
0804-1873
Antall sider 50
Pris kr 50
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern