Scenarier for landbruket i Nordland

Denne rapporten er resultatet av et prosjekt gjennomført av Nordlandsforskning og Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF).

Sammendrag
Denne rapporten er resultatet av et prosjekt gjennomført av Nordlandsforskning og Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF). Her har vi skissert fire ulike scenarier for landbruket i Nordland i 2015. Bakgrunnen for prosjektet er den kraftige nedgangen i antall gårdsbruk i fylket. Denne utviklingen har hatt, og vil om den fortsetter, få stor betydning for utøverne i landbruket og landbruksavhengige kommuner og regioner. Inntektsutviklingen i landbruket er en viktig årsak til den strukturelle utviklingen. Vi har sett på hvilke rammebetingelser for næringen som påvirker inntektene. Deretter har vi tatt utgangspunkt i mulige endringer av rammebetingelsene. Forskjellige endringer danner grunnlaget for å skissere ulike scenarier for landbruket i 2015. Vi har så forsøkt å beskrive hvilke konsekvenser dette vil få for landbruket i Nordland. Scenarier som metode for framtidsplanlegging gjør det mulig å analysere konsekvensene av et bredere spekter av mulige utviklingsbaner. Det er dermed større sjanse for å fange inn noen av de endringene som faktisk kommer til å inntreffe. Kunnskap om konsekvensene av ulike fremtidsscenarier er nyttig både for gårdbrukere, politikere og andre som er engasjert i utviklingen av landbruket. St.meld.nr. 19 (Landbruksdepartementet, 1999) inneholder Stortingets vedtatte mål for landbrukspolitikken.

Skrevet av Bjørn Brastad, Lars Rønning, Liv Marit Årseth, Agnar Hegrenes, Ole Kristian Stornes

Publikasjonsnr.
2003-02
ISBN
82-7321-472-9
Antall sider 125
Pris kr 150
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern