Samlete erfaringer fra oppstartsanalyser

- Arbeidsnotat fra evalueringen av verdiskapingsprogrammet for kulturminner.

Sammendrag
Evalueringsarbeidet startet opp i 2007, og blir gjennomført i samarbeid mellom Telemarksforsking og Nordlandsforskning. Følgeevalueringa har som formål å vurdere om programmet fungerer etter hensikten, det vil si i forhold til den målstruktur som er lagt til grunn på program- og pilotprosjektnivå. I 2007 har følgeevalueringa vært konsentrert om følgende oppgaver: utvikling av et årlig resultatrapporteringssystem, og gjennomføring av oppstartanalyser. Dette notatet inneholder samlete erfaringer fra oppstartanalyser. Omfattende empiriske beskrivelser av samtlige pilotprosjekter (upublisert notat 2007) utgjør et viktig grunnlag for denne delen av evalueringen.

Skrevet av T. Magnussen, Bent Brantzæg, Per I. Haukeland, Bente R. Larsen, B. Lindeløv, R. Samuelsen,E. Søfting

Publikasjonsnr.
2007-1015
ISBN
0804-1873
Antall sider 14
Pris kr 50
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern