Samarbeidsbasert underleverandørvirksomhet - Et strategisk alternativ?

Et forprosjekt.

Sammendrag
Foreliggende arbeid tar sikte på å studere samarbeidsforhold mellom små og mellomstore underleverandører og store kundeselskaper. Arbeidet er formulert som et forprosjekt og har et eksplorativ karakter. Formålet med dette forprosjektet er å danne et bedre grunnlag for mer omfattende og avanserte empiriske studier. En case-studie ble gjennomført hos tre nordnorske industribedrifter for å utfylle den teoretiske diskusjon med mer praktiske erfaringer. Det ble bekreftet at små og mellomstore bedrifter virkelig kan ha mye å hente ved å inngå samarbeid med store selskaper. Gjennom case-studiene ble flere faktorer identifisert som svært betydningsfulle for en underlevrandørs posisjon i relasjonen med store kundeselskaper. De viktigste strategiske krav som en små underlevrandør stilles ovenfor er faglig kompetanse, produktkavlitet, effektiv logistikk rundt salg og markedsføring.

Skrevet av Hu Ying

Publikasjonsnr.
1992-23
ISBN
82-7321-203-3
Antall sider 66
Pris kr 50
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern