Ryper og jegere i Salten

Sammendrag
Dette er et arbeidsnotat som beskriver og drøfter empirisk rypejakt som en del av friluftslivet. Det empiriske materialet er basert på en studie av rypejegere og grunneiere i Salten i Nordland. Notatet beskrives grunneierens, kommunens og den statlige naturforvaltningen av småviltjakt. Spesielt beskrives samarbeidet mellom 12 lokale jegerer og fiskerforeninger og Statskog avdeling Salten. Dette samarbeidet er institusjonalisert i Salten jakt og fiskeadministrasjon og Samarbeidsutvalget Materialet er samlet inn gjennom kvalitative intervju og kildestudier. I dette studiet er rypeeiere, grunneiere, representanter for Salten jakt og fiskeadministrasjon, tillitsvalgte i Norges Jeger og fiskerforbund, kommunalt ansatte og ansatte hos Fylkesmannen i Nordland, Miljøvernavdelingen intervjuet. Arbeidsnotatet vil bli brukt i en sluttrapport som vil bli gitt ut i år 2000.

Skrevet av Allan Sande

Publikasjonsnr.
1999-1031
ISBN
0804-1873
Antall sider 43
Pris kr 50
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern