Rus i fellesskap

Artikkelsamling om rus og arbeid som symbolske fenomen i arbeidslivet.

Sammendrag
Rapporten er en artikkelsamling som tar opp ulike aspekter med rus som fenomen i vårt hverdagsliv. I ulike artikler drøftes både metodiske og teoretiske utfordringer i studiet av rus som et sosialt fenomen. Rus blir i rapporten drøftet i lys av et sosialantropologisk og religions-sosiologisk perspektiv. Rus blir her sett på som ritual og rusmidler som symboler i fellesskap. Ruskultur blir definert som et symbolsystem for å kommunisere budskap, mening og betydning. Fortolkninger av rusmiddelbruk, som et symbolsk fenomen, legger vekt på å innskrive fenomenet i relasjonelle forhold mellom folk. I denne sammenhengen drøftes spesielt forholdene knyttet til familie, ungdomsvenner og lokalsamfunn.

Skrevet av Øystein Henriksen, Allan Sande

Publikasjonsnr.
1994-22
ISBN
82-7321-266-1
Antall sider 202
Pris kr 100
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern