Rettssikkerhet – likeverd og likeverdig behandling

Mennesker med kognitive funksjonsnedsettelser i møte med strafferettspleien.

Studien er gjennomført på oppdrag fra Bufdir. Forfatterne bak rapporten er Terje Olsen (Nordlandsforskning), Patrick Kermit (NTNU Samfunnsforskning), Nina Christine Dahl (Tromsø kommune), Erik Søndenaa (NTNU og St. Olavs hospital) og Robert Envik (Domstoladministrasjonen).

Rapporten belyser rettssituasjonen for personer med kognitive funksjonsnedsettelser i møte med norsk strafferettspleie, enten som fornærmet, vitne, mistenkt, siktet eller tiltalt. Studien bygger på en nasjonal spørreundersøkelse rettet til profesjonsutøvere innen politiet, domstolene og statsadvokatembetene kombinert med personlige intervjuer og gruppeintervjuer med fagpersoner med særlig kompetanse på de aktuelle områdene.

Publikasjonsnr.
NF-rapport 5/2018
ISBN
978-82-7321-741-7
Antall sider 93
Pris kr 100
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Forskere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern