Reindrift i Salten

Beitestrategier i utmarka under naturlige forstyrrelser.

Sammendrag
Dette notat dreier seg om hvordan to samiske grupper med forskjellige reindriftsformer i kyst-høyfjell tilpasninger følger ulike beitestrategier og de sosiale konsekvenser av dette i år med store, klimatiske svingninger, naturlige forstyrrelser og økosystem i ubalanse.

Skrevet av Harald Skogseid

Publikasjonsnr.
1997-1024
ISBN
0804-1873
Antall sider 10
Pris kr 50
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern