Regionale utviklingsprogram 1998 - utvikling og utfordringer

Sammendrag
Nordlandsforskning har på oppdrag av Kommunaldepartementet gått gjennom samtlige regionale utviklingsprogram - 15 i alt - for å gi en vurdering av hvor prosessen står, og hvilke utviklingstrekk det er mulig å finne i arbeidet. Departementet har i denne sammenhengen vært opptatt av flere problemstillinger; bl.a. hvordan føringer fra sentralt hold - også sektorpolitiske - fanges opp i programmene (særlig i forhold til integrering av kvinneperspektiv og utarbeidelse av egne utkantstrategier), hvordan RUP kobles til øvrig planverk på fylkesnivået og hvordan RUP-prosessen fungerer som partnerskapsorganisering.

Skrevet av Arild Gjertsen

Publikasjonsnr.
1998-1028
ISBN
0804-1873
Pris kr 50
Bestill denne rapporten.

Forskere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern