Regional kompetansestrategi for Nordland: Datagrunnlag og diskusjoner - Oppdatert notat 2020

Dette arbeidsnotatet er utformet på oppdrag for Nordland fylkeskommune. Notatet er ment å fungere som et underlag til fylkeskommunens arbeid med å utvikle en regional kompetansestrategi for Nordland.

Notatet bygger på en sammenstilling av eksisterende data og forskning. Notatet tar avslutningsvis opp noen diskusjoner som vi anser som relevante for å utvikle en kompetansepolitikk framover.

Dette notatet har tatt utgangspunkt i notat 1007/2018 (Gjertsen, Vinogradov og Antonsen), men er en oppdatert versjon. Noe av tallgrunnlaget er beholdt, mens mye er erstattet med nyere data. I tillegg er fokuset på arbeidskraft og fremtidige behov for arbeidskraft innen offentlig sektor og for ingeniører bygd ut.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern