Reformen for mennesker med psykisk utvikingshemming; bakgrunn, utforming og iverksetting

Velferdskommunen - desentralisering og svake gruppers innflytelse.

Sammendrag
Rapporten handler om reformen for mennesker med psykisk utviklingshemming. Nærmere bestemt om reformens historiske og politiske kontekst, hvilke forestillinger og problemoppfatninger som har preget utformingen av reformen, samt kommunenes planlegging og forberedelse i forkant av reformen. Et av reformens idealer er integrering. En hovedkonklusjon i rapporten er at kommunens planlegging i forhold til reformen har vært lite integrert. Planleggingen har i hovedsak blitt oppfattet som en oppgave for helse- og sosialsektoren, og det konkrete planarbeidet har i flertallet av kommunene blitt gjennomført eller styrt av andre enn de som vil stå ansvarlig for selve tjenesten.

Skrevet av Johans Sandvin

Publikasjonsnr.
1992-11
ISBN
82-7321-191-6
Antall sider 170
Pris kr 190
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern