Prosjekt "Tidlig innsats i oppvekst" i Asker kommune

Rapporten presenterer resultatene fra følgeevalueringen av prosjekt "Tidlig innsats i oppvekst" i Asker kommune. Prosjektet ble igangsatt i 2012, og varte ut 2015. En bakgrunn for prosjektet var en observert markant økning i antall vedtak om spesialundervisning, og et opplevd økt press på å få elever som nærmer seg ungdomstrinnet over i alternative og særskilte skoletilbud.

Evalueringen undersøker faktorer som kan forklare forekomsten av spesialpedagogiske tiltak i Asker kommune; hva som kjennetegner kvaliteten på ordinært barnehage- og skoletilbud og på den spesialpedagogiske hjelpen/ spesialundervisningen; om ressursbruken til spesialpedagogiske tiltak og kompetanse er likeverdig og gir de ønskede resultater; og hvilke tiltak kommunen kan iverksette for å bedre kvaliteten på organisering av opplæringstilbudet i barnehage og skole.

Publikasjonsnr.
NF-rapport nr. 8/2015
ISBN
978-82-7321-66-9
Antall sider 200
Pris kr 200
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern