Oterbestanden i Salten 1999-2000

Barmarks- og snøsporing langs en fjord-kyst gradient.

Sammendrag
En spørreundersøkelse viste at over halvparten av fiskeoppdretterne i Nordland ønsket en bestandskartlegging av oter Lutra lutra (Johansen og Eliassen 1999). Det ble søkt om midler fra Viltfondet til en kartlegging basert på sportegnmetoden langs en fjord – kyst gradient. Opprinnelig ønsket vi en undersøkelse over flere områder i både Troms og Nordland. Imidlertid fikk vi kun innvilget midler til feltundersøkelser fra Fylkesmannen i Nordland, mens Nordland fiskeoppdretterlag ønsket å avvente til deres kommende FoU-avgift var på plass. Vårt pilotprosjekt ble imidlertid igangsatt våren 1999, og er i stor grad gjennomført på fritiden til de involverte over to år.

Skrevet av Roger Johansen

Publikasjonsnr.
2001-1008
ISBN
0804-1873
Antall sider 19
Pris kr 50
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern